Cíle a poslání

Cíle a poslání

Poslání Chráněného bydlení Naplno

 • Poskytujeme chráněné bydlení pro muže i ženy s mentálním postižením.
 • Podporujeme je v běžném životě tak, aby se na něm aktivně podíleli, byli součástí místní komunity a nesli odpovědnost za svá rozhodnutí.

Cíle sociální služby

 • Naplno… podporovat klienta při plánování vlastního života, hledání osobních cílů a umožnit mu zažívat pocit úspěchu při jejich dosahování.
 • Naplno… podporovat klienta v samostatném rozhodování, uplatňování běžných občanských práv a plnění povinností, které z těchto práv vyplývají.
 • Naplno… podporovat klienta v rozvíjení a udržení dovedností pro jeho život.
 • Naplno… podporovat vazby klienta s rodinou a přáteli, pomáhat při navazování nových vztahů.

Zásady při poskytování sociální služby

 • Při vlastní práci – při naplňování poslání a cílů sociální služby – vycházíme mimo jiné z následujících zásad (principů), které se snažíme důsledně dodržovat:
 • Do středu zájmu stavíme vždy klienty, jejich možnosti, potřeby, zájmy, důstojnost, práva a povinnosti.
 • Při poskytování sociální služby uplatňujeme individuální přístup.
 • Klienty bereme jako partnery, jejich spolurozhodování o průběhu služby vnímáme jako důležité.
 • Ke klientům přistupujeme bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace.
 • Klientům poskytujeme jen takovou podporu, jakou nezbytně potřebují.
 • Věříme v možnosti a schopnosti klientů a snažíme se na nich stavět.
 • Pomáháme klientům žít běžný život a získávat nové zkušenosti.
 • Pomáháme klientům s jejich vztahy, uvědomujeme si, že mezilidské vztahy jsou v životě každého člověka důležité.
 • Podporujeme partnerské vztahy klientů. Prioritou naší podpory není ale rodičovství klientů.
 • Při poskytování služby zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.
 • Poskytování služby stavíme na odborné a týmové práci zaměstnanců.
 • Vytváříme domov, ne instituci.